Խորհրդակցական խմբի հանդիպում

«Տեղական ինքնակառավարում՝ հանուն Գորիս համայնքի զարգացման» ծրագրի շրջանակում տեղի ունեցավ հանդիպում խորհրդակցական խմբի հետ, ովքեր կհամագործակցեն ԳՄԱ-ի հետ` եռամյա ծրագրի իրականացման ընթացքում։ Խմբի նպատակն է համախմբել Գորիս խոշորացված համայնքի բոլոր բնակավայրերի շահագրգիռ կողմերին՝ ծրագրային մի շարք նախաձեռնությունների մշակման և իրականացման գործընթացներին մասնակցելու, համայնքի առաջնահերթությունների, հնարավոր լուծումների և մեթոդների շուրջ քննարկումներին մասնակցելու, ինչպես նաև խոշորացված համայնքի բնակավայրերի ընթացիկ խնդիրների և զարգացումների մասին տեղեկացնելու հարցում։ Այս անգամ քննարկվեց առաջիկայում հայտարարվելիք դրամաշնորհային ծրագրերի առաջնահերթությունները։ 

***

Սույն հանդիպումը իրականացվում է «Գորիսի մամուլի ակումբ» ՀԿ-ի (ԳՄԱ) կողﬕց՝ Եվրասիա համագործակցություն հիﬓադրաﬕ (ԵՀՀ) հետ համատեղ, Աﬔրիկայի ժողովրդի աջակցությամբ` ԱՄՆ Միջազգային զարգացման գործակալության ﬕջոցով: Նյութի բովանդակությունը ﬕﬕայն «Գորիսի մամուլի ակումբ» ՀԿ-ն է և պարտադիր չէ, որ արտահայտեն ԱՄՆ ՄԶԳ կամ ԱՄՆ կառավարության տեսակետները: